REVIVO OIL

Sredstvo za obnavljanje oštećenih uljenih drvenih podova

Revivo Oil je brzo sušeće ulje za osvježavanje i održavanje uljenih drvenih podova. Pohabane i površine bez sjaja mogu se oživiti Revivo Oil sredstvom.

Krpe, spužve, filc i slični materijali koju su korišteni za nanošenje sredstva moraju odmah po upotrebi biti potopljeni u vodu kako bi se izbjegla mogućnost samozapaljenja.

Upozorenje: Čuvati izvan dohvata djece. Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu.

H226 Zapaljiva tekućina i para.
H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
EUH066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
EUH208 Sadrži: CITRUS TERPEN 2-BUTANON OKSIM Može izazvati alergijsku reakciju. P210 Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.
P233 Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P303+P361+P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.
P370+P378 U slučaju požara: Za gašenje rabiti vodu.

UPUTE ZA UPORABU

Prije korištenja sredstvo dobro protresite.

Mekom tkaninom ravnomjerno, u tankom sloju  nanesite Revivo Oil na površinu drvenog poda.
(Potrošnja cca. 30 m2/1 l)

Nakon 30 minuta ulaštite  pod koristeći stroj za poliranje ili filc. Ukoliko poliranje nije potrebno, pričekajte 2-3 sata prije hodanja po podu. Preporučuje se upotreba Revivo Oil-a dva puta godišnje.

Napomena: Nemojte ostavljati višak sredstva bilo gdje na podu jer ta mjesta mogu postati ljepljiva.